Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

Task force

Folkeskolen i Esbjerg, Jobcenter Esbjerg, Rybners Erhvervsuddannelser og Esbjerg Erhvervsudvikling samarbejder i Task force om at øge unges kendskab til erhvervslivets forhold og særligt øge kendskabet til erhvervsuddannelsernes potentialer.

Sammen har vi fundet 26 tiltag som understøtter arbejdet. De fleste af tiltagene er igangværende tiltag, hvor vi samarbejder for at øge effekten yderligere. 4 tiltag er under behandling i Esbjerg kommune:

1) Tonede linjer
Der er følgende tonede linjer: Hands-on-linjen på Bohr med erhvervsrettet undervisning 2 dage om ugen på Rybners. Cosmos har Next Step med EUD rettede undervisningsforløb. Vadehavsskolen starter i 2019 en erhvervslinje.

2) Klasselæreruddannelse
Under udvikling. Indgår som et udviklingstiltag i det kommende skoleår. Udviklingsområde for det nye SUK- udvalg (Udvalg for skole-, uddannelse- og karriere).

3) Erhvervspraktik i grundskolen
Under udvikling. Indgår som et udviklingstiltag i det kommende skoleår.

4) Ansættelse af en erhvervsplaymaker
Stillingen er besat. Formålet er at skabe tættere forbindelser mellem folkeskolen og erhvervslivet, og øge antallet og kvaliteten af elevernes erhvervsoplevelser. Der etableres en styregruppe omkring erhvervsplaymakeren.

5) Fritidsjobkonsulentordningen
Esbjerg kommune har 2 fritidsjobkonsulenter der især gennem Facebook får mange unge i fritidsjob. Undersøgelser viser en klar effekt af, at tidlig erhvervsarbejde giver en højere gennemførelsesandel på en efterfølgende ungdomsuddannelse og en højere andel der vælger en erhvervsuddannelse.

6) Erhvervsskolernes dage og Dit Karrierevalg
Alle 8. klasses elever inviteres til erhvervsskolernes dage hvert år i september og det følges op af Dit Karrierevalg i oktober - Et speeddatingarrangement for 8. klasse og deres forældre, hvor de møder rollemodeller i erhvervslivet og får mulighed for direkte kontakt med mange virksomheder i Esbjerg.

7) Igangsætning af grundforløb på Industriteknikeruddannelsen
Industriteknikere er en faggruppe der er mangel på. Der har ikke været uddannet industriteknikere (tidligere maskinarbejdere) i Esbjerg i en del år. Rybners vil tilbyde grundforløbet fra august 2018.

8) Fagenes fest
Erhvervslivet fejrer deres bedste lærlinge, bedste faglærer og bedste læreplads. Arrangementet bliver større for hvert år. En fantastisk platform for at skabe endnu mere interesse og opmærksomhed på potentialerne i en erhvervsuddannelse.

9) Uddannelsesløft, Ny mesterlære og voksenlærling
3 tiltag der hjælper ledige eller unge i uddannelse og/eller lærlinge forløb. Fælles for tiltagene er at rammerne for uddannelse er tilpasset de lediges/unges forudsætninger i forhold til de gængse uddannelsesforløb. Tiltagene henvender sig til forskellige mål- og aldersgrupper.

10) Opkvalificering og jobrotation
Kortvarende kompetencegivende kurser til ledige inden for uddannelser eller fagligheder, hvor der er mangelsituationer på arbejdsmarkedet. Opkvalificering foregår i tæt samarbejde mellem Jobcentret og AMU. En af redskaberne til at få opkvalificerede i arbejde er jobrotation. Dette understøtter mange virksomheders strategiske ønske om større fleksibilitet i produktionsafviklingen.

11) Projekt Fremtidens arbejdskraft
Et EU og Syddansk Vækstforum finansieret projekt skal sikre det dobbelte kompetenceløft. Dvs. få flere faglærte efteruddannet til akademiniveau og flere ufaglærte uddannet til faglært niveau. Projektet løber frem til 2020 og har nu 30 partnervirksomheder i Esbjerg kommune. Projektet tilbyder kompetenceafklaring og efteruddannelsesplanlægning til virksomheder i 4 store brancher. Projektet runder i løbet af 2018 1.000 kompetenceafklaringer.

12) Elevpladsmesse og åbent hus arrangementer på erhvervsskoler
Elevpladsmessen er for Teknisk og Merkantilt EUD og omfatter elever fra Grundforløb, EUX og praktikcentre. Eleverne undervises i jobsøgning inden elevpladsmessen. Der inviteres virksomheder til messen fra alle uddannelser, her kan virksomheder og elever mødes og skabe netværk og kontakt, som skal give flere lærepladser. De virksomheder der deltager på messen skal være interesseret i at ansætte elever.

13) MedVind i Østerbyen
MedVind er en bevægelse og et samarbejde igangsat af Lauritzen Fonden og Esbjerg Kommune. Udgangspunktet for samarbejdet er at skabe fremdrift i Esbjergs Østerby for børn og unge. Indsatsen skal over en 12-årige periode styrke den sociale mobilitet i området.

14) JobBro
Tiltag der henvender sig til udsatte unge. Målgruppen er unge der er uddannelsesparate, unge der er aktivitetsparate og enkelte unge i ressourceforløb. Aktiviteten skal foregå på Rybners Erhvervsuddannelser eller SOSU-skolen, da det er vigtigt for de unge, at de er en del af et normalt uddannelsesmiljø.

15) Opfølgning på unge der ikke bruger studentereksamen til videreuddannelse
Rybners er med i projekt som dækker hele Region Syddanmark: EUD student. Projektet tilbyder tilpassede erhvervsuddannelsesforløb til færdige STX’ere. Det forventes at alle almene gymnasier bakker op om projektet. Projektet henvender sig også til frafaldende STX’ere der har bestået fag på mindst C-niveau. Projektet igangsættes i 2018.

16) Øget samarbejde mellem Rybners og skolelederne i Esbjerg kommune
 Der mangler kendskab til erhvervsuddannelserne ved skolelederne, og evalueringer viser at skolerne retter undervisning og pædagogik mod gymnasierne.

17) Informationsmøde om erhvervsvalg for forældre afholdt på en virksomhed
Der er gode erfaringer med at afholde informationsmøder om de unges erhvervsvalg målrettet forældrene på en virksomhed. Det giver generelt et godt indtryk af de muligheder, som en erhvervsuddannelse kan give både for de unge og især deres forældre.

18) Flere praktikpladser på udvalgte erhvervsuddannelser
-Esbjerg Erhvervsudvikling tager en snak med de største virksomheder i Esbjerg om situationen omkring faglært arbejdskraft. Selvom situationen er alvorlig er der fortsat mange muligheder for lokalt at afhjælpe den truende mangel på faglært arbejdskraft.

19) Tiltag for at skabe bedre skolerammer for de unge på erhvervsuddannelserne
Frafaldet fra erhvervsuddannelserne har selvsagt betydning for erhvervs-uddannelsesfrekvensen. Erhvervsskolerne opfordres til at vurdere deres eget skolemiljø og kvaliteten af undervisningen. Kan der gøres mere?

20) Etablering af en cateringuddannelse i Esbjerg
Behovet for faglært arbejdskraft i restaurationsbranchen, kantiner og institutionskøkkener er stort.

21) Kompetenceforløb for UU-vejlederne i produktionsvirksomheder
 Der er gode erfaringer fra trekant-området, hvor UU-vejledere har været i praktikforløb i produktionsvirksomheder. UU-vejlerne har fået mange nye erkendelser om hverdagen i produktionsvirksomheder og erhvervsuddannelsernes potentialer. De deltagende virksomheder har været begejstret for tiltaget.

22) Praktikpladsgaranti på Industriens Uddannelser
Rybners har indgået en aftale med Industrisamarbejdets Lærlingeindsats (en del af DI) om praktikpladsgaranti på Industriens Uddannelser dvs. Automatik- og proces uddannelsen, Smedeuddannelsen, Industriteknikeruddannelsen og Værktøjsmageruddannelsen. Branchen vil garantere en praktikplads til alle unge der udviser interesse, er aktivt jobsøgende og indforstået i transporttid eller flytning til den rette læreplads.

23 – 26) Disse forslag er i politisk proces i Esbjerg kommune

Task force og yderligere spørgsmål:

Skolechef Bo Meldgaard, Esbjerg kommune

Kontorchef Frank Sørensen, Jobcentret

Vicedirektør Lars Katzmann, Rybners Erhvervsuddannelser

Erhvervskonsulent Peter Hegelund, Esbjerg Erhvervsudvikling, phe@eeu.dk 30586309   

Task force2