Direktør
Susanne Nordenbæk
E-mail: sun@eeu.dk
Tlf.: 36 97 35 03
Mobil: 29 38 08 39
Regnskabschef
Niels Bock
E-mail: nbo@eeu.dk
Tlf.: 36 97 35 02
Mobil: 20 80 63 09
Receptionist
Lianna Lønborg Christensen
E-mail: llc@eeu.dk
Tlf.: 36 97 35 00
Assistent
Søs Josefsen
E-mail: skn@eeu.dk
Tlf.: 36 97 35 09
Udviklingsmedarbejder
Mikael Kirk Simonsen
E-mail: mks@eeu.dk
Tlf.: 36 97 35 07
Studentermedhjælper – bogholderi/IT
Noah Bock
E-mail: nob@eeu.dk
Mobil: 23 65 91 93
Erhvervschef
Karsten Rieder
Erhvervskonsulent
Uffe Lundgaard
E-mail: ufl@eeu.dk
Tlf.: 36 97 35 05
Mobil: 26 13 31 25
Erhvervskonsulent
Randi Høxbro
E-mail: rah@eeu.dk
Tlf.: 36 97 35 17
Erhvervskonsulent
Gitte Sydbøge
E-mail: gsy@eeu.dk
Tlf.: 36 97 35 13
Mobil: 60 16 11 79
Erhvervskonsulent
Peter Hegelund
Erhvervskonsulent
Gert Laustsen
Marketingchef
Birgit Bech Jensen
E-mail: bbj@eeu.dk
Tlf.: 36 97 35 04
Marketingkoordinator
Lasse Lietzen Jensen
E-mail: laj@eeu.dk
Tlf.: 36 97 35 16
Studentermedhjælper
Josephine Malling
Tlf.: 36 97 35 14
Turistchef
Jane Madvig Søndergaard
Turismemedarbejder
Marie Warming
Grafiker
Susanne P. Sørensen
Turismemedarbejder
Else F. Nielsen
Salg- og marketingkoordinator - på barsel
Katrine Jung
Event Manager Esbjerg Festuge / Meet & More
Annette Posselt
VisitFanø
Poul Therkelsen
Turistmedarbejder (VisitFanø)
Ragnhild Kallehauge
Esbjerg Festuge - pt. på barsel
Lena Provstgaard Nielsen
Salg- og marketingkoordinator
Heidi Boddum
Projektleder - Meet & More & Cruise
Pia de Place
E-mail: pip@eeu.dk
Tlf.: 75 42 15 00
Sekretariatsleder
Erik Dam
Projektleder
Winnie Abildgaard
Projektadministrator/-Bogholder
Marianne Havsager
E-mail: mh@bre.dk
Tlf.: 36 97 35 40
Projektmedarbejder
Knud Hjortlund Hansen
Projektmedarbejder
Henrik Lythe Jørgensen
Projektmedarbejder
Troels Larsen
E-mail: tl@bre.dk
Mobil: +45 23 69 16 16
Projektmedarbejder
Malene Levsen Olesen
E-mail: ml@bre.dk
Mobil: +45 60 17 87 46